Disney Village verordening

Welkom in Disney Village en op het voorplein van Disney Parken
Met het oog op uw welzijn en veiligheid verzoeken we u de volgende regels in acht te nemen:
Disney Village (met inbegrip van het voorplein van de parken, de toegangswegen rond het Disney Meer, de winkels, de restaurants en de overige recreatiemogelijkheden) is privé-eigendom. Teneinde een veilige, aangename omgeving te waarborgen, is de toegang tot Disney Village voorbehouden aan personen die de regels in dit huishoudelijk reglement naleven. Voor bepaalde locaties van Disney Village gelden aanvullende regels. U wordt verzocht deze door te lezen en u aan het reglement en de aanvullende regels te houden..
1. Toegang tot Disney Village:
Euro Disney Associés S.C.A. behoudt zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen uw kleding, jas en persoonlijke eigendommen visueel of via specifieke systemen te inspecteren bij de toegang van en binnen Disney Village. Als u dit weigert, behoudt Euro Disney Associés S.C.A. zich het recht voor om u de toegang tot Disney Village te ontzeggen.

Het is verboden om het volgende mee te nemen naar Disney Village:
- Verboden of gevaarlijke stoffen, alcoholhoudende dranken, glazen flessen of gevaarlijke voorwerpen (met name aanvals- of verdedigingswapens, ongeacht de categorie) en elk voorwerp of speelgoed dat op een vuurwapen lijkt (zoals laser- en waterpistolen) die bezoekers in gevaar zouden kunnen brengen.
- Voorwerpen die de rust van bezoekers kunnen verstoren (zoals vuvuzela's, luidsprekers of toeters).
- Recreatieve voorwerpen zoals drones of ander speelgoed met afstands- of radiobesturing.
- Elk voorwerp dat Euro Disney Associés S.C.A. als ongepast of storend beschouwt.

Gepaste kleding is verplicht. In elk geval dient u schoenen te dragen en uw boven- en onderlichaam te bedekken.

We behouden ons ook het recht voor om naar eigen inzicht en op enig moment eenieder met kleding, make-up of een tatoeage die bijvoorbeeld choquerend kan zijn voor de allerkleinsten en gezinnen en die Euro Disney Associés S.C.A. ongepast acht en die reacties zou kunnen uitlokken bij andere bezoekers of hen zou kunnen storen wanneer ze zich voordoen als verkleed personage, de toegang te ontzeggen of te begeleiden tot buiten Disney Village. Over de grond slepende kleding en gevaarlijk geachte accessoires (zoals capes en stokken), zijn verboden. Om veiligheidsredenen mogen kostuums en maskers die het gehele gezicht bedekken, niet worden gedragen door bezoekers van twaalf jaar of ouder (behalve om medische redenen). Maskers mogen alleen worden gedragen door kinderen onder deze leeftijd indien ze doorlopend goed zicht op hun omgeving hebben en hun ogen volledig zichtbaar zijn.

Tijdens speciale privé-evenementen kunnen specifieke regels gelden. We verzoeken u dan ook hiervan kennis te nemen via de speciale displays voor dergelijke evenementen.

Kinderen jonger dan twaalf jaar krijgen alleen toegang tot Disney Village indien ze worden vergezeld van een ouder of verantwoordelijke volwassene. Minderjarigen, ongeacht hun leeftijd, vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of personen die wettelijk toezicht op hen houden, en zijn verantwoordelijk voor schade die ze mogelijk veroorzaken.

Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulp- en geleidehonden. Deze dienen te zijn aangelijnd en onder toezicht van hun eigenaar te blijven.

Het is verplicht om beheerde locaties en installaties schoon te houden voor het plezier en welzijn van bezoekers. Gezamenlijke maaltijden waarvoor een bepaalde logistiek vereist is (koelbox, tafel), zijn verboden in Disney Village. Tussen de parkeerplaats en de toegang tot parken hebt u de beschikking over een picknickterrein.

Bezoekers mogen in Disney Village niet bedelen, geen goederen verkopen en/of uitwisselen en geen diensten leveren.

Exploitanten behouden zich het recht voor om bepaalde voorstellingen, restaurants, winkels of locaties zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten om bijzondere redenen (zoals seizoensdrukte of noodzaak tot reparaties).
2. Beveiliging van personen en eigendommen:
Alcoholgebruik is aan regels gebonden. Alleen toegestaan zijn alcoholische dranken die binnen de cafés en restaurants van Disney Village worden verkocht.

Bij diefstal, verstoring van de openbare orde, verbaal en fysiek geweld, een beledigend voorstel, fraude, zwendel, dronkenschap, inbreuk op goede gewoonten, onvriendelijk gedrag, schending van veiligheidsinstructies, racisme, discriminatie enige handeling waarmee een misdrijf wordt begaan, kan Euro Disney Associés S.C.A ingrijpen en noodzakelijke maatregelen treffen om de politie in te schakelen, een klacht in te dienen of de bezoeker tot buiten Disney Village te begeleiden zonder enige compensatie, terugbetaling of andere verhaalsmogelijkheid.

Het is verboden om onbezonnen rond te rennen, te rolschaatsen, te fietsen of u op een andere speelse manier te verplaatsen, behalve na nadrukkelijke toestemming van Euro Disney Associés S.C.A. of na overlegging van een medische verklaring.

Het is verboden om doelbewust de toegang of de vrije doorloop van personen te hinderen of de goede werking van veiligheids- en beveiligingssystemen te belemmeren.

Euro Disney Associés S.C.A. is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen in Disney Village en behoudt zich het recht voor om achtergelaten voorwerpen op de meest gepaste wijze te behandelen, in samenwerking met bevoegde autoriteiten. Euro Disney Associés S.C.A. is evenzo vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid in geval van overmacht waardoor Disney Village moet worden geëvacueerd.

Beelden, video's, geluidsopnamen of foto's die worden gemaakt door een bezoeker van Disney Village, mogen alleen voor strikt persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij Disney Associés SCA vooraf nadrukkelijke en schriftelijke toestemming verleent.

Tenzij Euro Disney Associés S.C.A. nadrukkelijk ontheffing heeft verleend, kan de toegang tot Disney Village worden ontzegd aan aan eenieder die zich niet aan dit huishoudelijk reglement houdt.

Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd en is beschikbaar op de website www.disneylandparis.com. Lees de betreffende bepalingen bij elk bezoek aan Disney Village door.

Raadpleeg ook het huishoudelijk reglement dat specifiek geldt voor het Disneyland Park en de Parc Walt Disney Studios.
Deze locatie is uitgerust met een videobewakingssysteem dat door Euro Disney Associés SCA wordt beheerd. Het is geïnstalleerd voor de veiligheid van personen en eigendommen. Euro Disney Associés S.C.A. is verantwoordelijk voor het beheer van het systeem conform heersende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Artikel 10 van wet 95-73 van 21 januari 1995, gewijzigd bij wet 2006-64 van 23 januari 2006. Besluit 96-926 van 17 oktober 1996, gewijzigd door besluit 2006-929 van 28 juli 2006. Voor meer informatie en toegang tot beelden kunt u zich wenden tot de directeur van de afdeling SURETE PREVENTION & SECOURS, tel.: 01.64.74.40.00.